Privacybeleid

1. Preambule

Het doel van dit beleid inzake gegevensbescherming is u te informeren over de verbintenissen en maatregelen die zijn genomen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen en de regels van de RGPD na te leven.

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd naar gelang van de wettelijke en reglementaire context en de doctrine van de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

De informatie en gegevens over u zijn noodzakelijk voor het beheer van uw bestellingen en voor onze commerciële samenwerking. U kunt er zeker van zijn dat ze nooit zullen worden meegedeeld zonder uw voorafgaande toestemming.

De informatie die via onze online formulieren wordt verzameld, wordt opgeslagen op de servers en in de webmail van 1&1.
. De informatie wordt 3 jaar bewaard en is bestemd voor onze klantenrelaties.

Overeenkomstig de Franse wet inzake informatietechnologie en burgerlijke vrijheden kunt u uw recht op toegang tot en rectificatie van uw persoonsgegevens uitoefenen door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) bij SASU CANOËS LOISIRS:

Gilles Ouardi
SASU CANOËS LOISIRS
Le pont du Pech
24250 CASTELNAUD LA CHAPELLE

2. Doel van de inzameling

De uitgevoerde verwerkingen beantwoorden aan uitdrukkelijke, legitieme en specifieke doeleinden.

Uw gegevens worden hoofdzakelijk verwerkt voor de volgende doeleinden:
- het beheer van uw reserveringen / bestellingen;
- het beheer van uw contactaanvragen;
- het beheer van de commerciële opvolging.

3. Informatie voor de gebruiker

Overeenkomstig de gewijzigde wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van persoonsgegevens, bestanden en vrijheden, informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens die worden uitgevoerd en uw middelen om uw recht op toegang en correctie of afschaffing uit te oefenen.

Wij delen u het volgende mee:
- de identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking: de heer Gilles Ouardi, directeur van de vennootschap SASU CANOES LOISIRS.
- het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd;
- het verplichte of facultatieve karakter van de antwoorden;
- de mogelijke gevolgen van het uitblijven van een antwoord;
- de ontvangers van de gegevens;
- uw recht op toegang tot, inzage in, wijziging en rectificatie van de u betreffende informatie, uw recht van verzet op legitieme gronden, uw recht van verzet tegen het gebruik van uw gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden en uw recht om richtlijnen vast te stellen betreffende het lot van uw persoonsgegevens na uw overlijden;
- de bewaartermijn van de verwerkte categorieën van gegevens.

4. Ontvangers van de gegevens

De ontvangers van uw persoonsgegevens zijn uitsluitend de onderneming SASU CANOËS LOISIRS.

5. Methode van behandeling

De gegevensverwerking geschiedt met behulp van computers of informaticahulpmiddelen en volgens procedures en organisatiemethoden die nauw verband houden met de aangegeven doeleinden.

Naast de toegang die is voorbehouden aan de verantwoordelijke voor de verwerking, kan in sommige gevallen toegang worden verleend aan bepaalde categorieën personen die belast zijn met de exploitatie van de site (administratie, verkoop, marketing, juridische zaken, systeembeheer) of aan externe partijen (zoals externe leveranciers van technische diensten, koeriersdiensten, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die, in voorkomend geval, door de eigenaar zijn aangewezen als gegevensverwerkers.

De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de verantwoordelijke voor de verwerking worden opgevraagd.

6. Plaats van behandeling

De gegevens worden verwerkt op de servers van 1&1 Internet SARL en op het hoofdkantoor van de functionaris voor gegevensbescherming, tenzij in de rest van het document anders is aangegeven.

7. Bewaring van gegevens

SASU CANOËS LOISIRS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de activiteiten waarvoor zij zijn verzameld en met inachtneming van de geldende regelgeving. Zo worden gegevens over klanten bewaard voor de duur van de contractuele relatie, vermeerderd met 3 jaar met het oog op promotie en klantenwerving, onverminderd instandhoudingsverplichtingen of verjaringstermijnen. Gegevens met betrekking tot potentiële klanten worden bewaard gedurende een periode van 3 jaar vanaf het laatste contact met ons bedrijf.

8. Beveiliging

SASU CANOËS LOISIRS waarborgt de veiligheid van uw persoonsgegevens door het opzetten van een systeem voor gegevensbescherming dat wordt versterkt door het gebruik van fysieke en logische veiligheidsmaatregelen (SSL-beveiligde site)

9. Uw rechten

Overeenkomstig de Franse wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, hebt u recht op toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben en het recht om deze te vragen, te wijzigen en te corrigeren.

U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om legitieme redenen, alsmede het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van deze gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden.

Ten slotte hebt u het recht algemene en bijzondere richtlijnen vast te stellen waarin u bepaalt hoe deze rechten na uw overlijden moeten worden uitgeoefend.

Om uw rechten uit te oefenen, moet u een brief sturen naar de functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens/CIL, samen met een fotokopie van een identiteitsbewijs met uw handtekening, naar het volgende postadres

Gilles Ouardi
SASU CANOËS LOISIRS
Le pont du Pech
24250 CASTELNAUD LA CHAPELLE

10. Neem contact op met

Voor alle verzoeken om informatie over ons beleid inzake gegevensbescherming kunt u een brief sturen naar de functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens/CIL, op het volgende postadres

Gilles Ouardi
SASU CANOËS LOISIRS
Le pont du Pech
24250 CASTELNAUD LA CHAPELLE

PERSOONSGEGEVENS - COOKIES

Soorten verzamelde gegevens

Deze website verzamelt rechtstreeks of via derden (cookie- en gebruiksgegevens), persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens kunnen vrijelijk door de gebruiker worden verstrekt, of automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze website.

Het gebruik van cookies of andere tracking tools die door deze website (of door de eigenaars van diensten van derden) worden gebruikt, is, tenzij anders vermeld, om gebruikers te identificeren en hun voorkeuren te onthouden.

Het is mogelijk dat deze website zijn diensten niet kan verlenen indien bepaalde persoonsgegevens niet worden verstrekt (bv. winkelkarretje werkt niet indien cookies niet worden aanvaard).

Hieronder vindt u de cookies die wij gebruiken om uw gebruikerservaring op onze site te verbeteren:

[render_cookies_list]

jQuery('
').insertAfter('#home-slider > .et_pb_slides');