Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1/ Informatie vóór ondertekening van het huurcontract

A/ Leeftijd van de huurder en gebruikers van de uitrusting
Het varen met en het huren van kano's en kajaks op de Dordogne wordt geregeld door een prefectoraal decreet dat de Franse regelgeving versterkt. Het huren door minderjarigen zonder begeleiding van een volwassene is verboden. Op de Dordogne is het verboden om met een kind onder de 5 jaar te varen. De huurder blijft verantwoordelijk voor de personen voor wie hij of zij de uitrusting heeft gehuurd.

B/ De vaardigheden die vereist zijn voor navigatie


Varen is verboden voor personen van elke leeftijd die niet minstens 25 meter kunnen zwemmen en zich niet kunnen onderdompelen. Volwassenen of wettelijke vertegenwoordigers voor minderjarigen verklaren dat ze minstens 25 meter kunnen zwemmen en zich kunnen onderdompelen.

Door het huurcontract te ondertekenen, verklaart en bevestigt de huurder dat de personen die hem vergezellen en voor wie hij het materiaal heeft gehuurd, voldoen aan de hierboven vermelde vereisten voor navigatie en dat hij deze vereisten bij hen heeft gecontroleerd. Canoës-Butterfly beschikt niet over de middelen om het sportieve niveau van zijn klanten te controleren.

C/ Wettelijke aansprakelijkheidsverzekeringCanoës-Butterfly is verzekerd bij "AXA France IARD, 313 Terrasses de l'arche 92727 Nanterre Cedex" door een polis die zijn burgerlijke aansprakelijkheid waarborgt (Zie reglementaire weergave). RCP 10787132904. Door het contract te ondertekenen, verklaart en bevestigt de huurder dat hijzelf en de personen die hij toestemming geeft om het gehuurde materiaal te gebruiken, verzekerd zijn door een polis die hun burgerlijke aansprakelijkheid waarborgt.

D/ Parkeren

Canoës-Butterfly stelt gratis parkeerplaatsen ter beschikking voor de voertuigen van zijn klanten. Canoës-Butterfly wijst echter alle verantwoordelijkheid af in geval van verlies, beschadiging en/of diefstal van uw persoonlijke bezittingen op de parkeerplaats. Canoës-Butterfly kan als dusdanig niet aansprakelijk worden gesteld.

2/ Doel van het contract

A/ UitrustingCanoës-Butterfly stelt het volgende ter beschikking van de huurder, zoals gespecificeerd in het contract (soort en hoeveelheid): - Boten: kano of kajak - Persoonlijke beschermingsmiddelen: drijfmiddel of reddingsvest (verplicht te dragen).


- Uitrusting die nodig is voor het kanoën en kajakken: peddels en waterdichte containers (jerrycans) Al het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld van de huurder is in perfecte staat en wordt onderhouden, in overeenstemming met het beoogde doel en met de reglementen. Canoës-Butterfly informeert en instrueert de huurder over het gebruik van het gehuurde materiaal en houdt een actueel register bij van de controle en het toezicht op het gehuurde materiaal.

B/ Gebruiksvoorwaarden voor huuruitrusting


Het huurcontract draagt het beheer van alle gehuurde uitrusting over aan de Huurder voor de volledige duur van de huur; de Huurder controleert vooraf de staat van de gehuurde uitrusting. De huurperiode begint wanneer de Huurder de uitrusting in ontvangst neemt en eindigt wanneer de Huurder de uitrusting teruggeeft aan Canoës-Butterfly.
Op het moment van teruggave zal er een gezamenlijke inventaris worden opgemaakt tussen beide partijen, d.w.z. tussen de Huurder en Canoës-Butterfly. Canoës-Butterfly kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt aan de Huurder, aan personen die door de Huurder gemachtigd zijn om het gehuurde materiaal te gebruiken, aan derden, aan de eigendommen van de Huurder en aan die van de genoemde personen, als gevolg van een verkeerd gebruik van het gehuurde materiaal door de Huurder of de genoemde personen.

Mobiele telefoons, camera's en andere watergevoelige apparatuur of voorwerpen moeten worden beschermd door een geschikte waterdichte hoes. De bus is slechts een container en vormt op geen enkele manier een waterdichte bescherming (het verhuurbedrijf garandeert niet dat de containers waterdicht zijn, omdat dit afhangt van de gebruikers die ze goed sluiten).

C/ De verplichtingen van de huurder met betrekking tot de gehuurde apparatuur


Canoës-Butterfly is niet verantwoordelijk voor het gebruik van het gehuurde materiaal, de waterdichte verpakkingen of de persoonlijke bezittingen van de huurder of degenen die met hem meevaren. De huurder verbindt zich er daarom toe de staat van het materiaal te controleren wanneer het door Canoës-Butterfly wordt teruggegeven. De huurder blijft volledig verantwoordelijk voor alle goederen die door hemzelf en de personen voor wie hij het materiaal heeft gehuurd, worden meegenomen.
Canoës-Butterfly kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of breuk van eigendommen van de huurder of de personen die met hem meevaren, die zich tijdens de afdaling kunnen voordoen. Het gehuurde materiaal is uitsluitend bestemd voor gebruik door de huurder, zonder mogelijkheid tot onderverhuur.

3/ Verbruik van de dienst

A/ Informatie over routes en vaaromstandigheden

Canoës-Butterfly biedt een reeks afdalingen aan. Voor elke tocht wordt de afgelegde afstand aangegeven, de gemiddelde duur van de tocht, het vertrek- en eindpunt en de geldende voorschriften (navigatie, verkeer, milieu).

B/ Keuze van de route


De huurder kan: vrij de route kiezen die hem past en de personen die hij machtigt om het gehuurde materiaal te gebruiken.
De door de huurder gekozen route wordt gespecificeerd in het huurcontract. De huurder verklaart dat hijzelf en de personen die hij toestemming geeft om het gehuurde materiaal te gebruiken, zich op de hoogte hebben gesteld van de voorschriften, moeilijkheden en gevaren van de route die hij heeft gekozen. Hij is dus als enige verantwoordelijk voor de keuze van de diensten en de geschiktheid ervan voor zijn behoeften, en wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.De huurder moet: De op het moment van ondertekening van het contract gekozen route en de gegeven instructies respecteren. In het geval dat de uitvoering van de dienst wordt gewijzigd door de klant, namelijk: - Verandering van route voor een langere reis - Aankomst op een andere ontschepingsplaats dan oorspronkelijk gepland. De kosten voor het repatriëren van materiaal en personen zullen worden gefactureerd tegen een vast tarief van € 10/persoon.

Speciaal geval van meerdaagse tochten:

Onze reisprogramma's specificeren in detail de duur en de etappes van hun routes. Als de duur of het traject door toedoen van de klant wordt verkort, heeft de klant geen recht op terugbetaling. Voor elke wijziging van bestemming, aantal dagen, aantal personen of andere, moet de klant Canoe-Loisirs informeren. Bovendien zullen eventuele extra kosten aan de huurder worden gefactureerd.

4/ Verplichtingen van de huurder met betrekking tot de installatie van de regenpijp

Canoës-Butterfly informeert de huurder over de regels en borden die van toepassing zijn op de nautische cursussen, hydrologische en meteorologische gegevens en noodnummers (reglementaire displays).

A/ Algemene Franse voorschriften voor kanoën en kajakken
In het algemeen is varen op een rivier verboden wanneer: - De luchttemperatuur gelijk is aan of lager is dan 0°. - Tijdens onweer aangekondigd door de prefectuur. - Wanneer de rivier stijgt en het waarschuwingsniveau bereikt.

Specifieke regelgeving voor de rivier de Dordogne (Zie huidig prefectoraal decreet) :

- De voorwaarden voor de scheepvaart op basis van de niveaus van de Dordogne op de millimeter van de brug van Cénac geven aan dat scheepvaart boven de 1m50 verboden is.

B/ Verlies / Verwaarlozing / Gedrag

Het is verboden om materiaal achter te laten op het parcours. Elke achterlating zal worden gefactureerd tegen de prijs van de gehuurde uitrusting, vermeerderd met de kosten voor de repatriëring van de boot en de personen, evenals de zoekkosten.
Elk verlies van uitrusting zal aanleiding geven tot een bijkomende factuur die onmiddellijk moet worden betaald. De huurder verbindt zich ertoe geen afval op het parcours te deponeren of achter te laten en dit in een vuilnisbak te deponeren. Schade aan openbare of privé-eigendommen op de percelen langs de rivier is verboden, op straffe van contractuele, burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de huurder. De huurder verbindt zich ertoe hoffelijk te zijn en de omwonenden en andere gebruikers van de rivier te respecteren. De afdaling gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de huurder, die erkent op de hoogte te zijn gebracht van de specifieke voorwaarden waaronder deze tocht wordt gemaakt. Canoës-Butterfly behoudt zich het recht voor om op elk moment één of meerdere deelnemers uit te sluiten wiens gedrag de veiligheid van de andere klanten of hun welzijn in gevaar brengt, zonder enige compensatie.

5/ Aanvullende uitkeringen

Het huurcontract omvat een transportdienst (afhankelijk van het geval: rijden naar de plaats van inscheping of ophalen van de plaats van ontscheping). Als de huurder geen gebruik wil maken van deze service, moet hij/zij dit op het contract aangeven.

6/ Annulering of wijziging van een boeking voor kano-kajakverhuur

A/ Vertrektijden aanpassen

Als de veiligheidsomstandigheden dit vereisen, behoudt Canoës-Butterfly zich het recht voor om het begin van de diensten met meer of minder dan 2 uur uit te stellen. De Huurder kan deze wijziging aanvaarden of weigeren. In dit laatste geval verbindt Canoës-Butterfly zich ertoe om alle betaalde bedragen zonder compensatie terug te betalen.

B/ Afspraaktijd en te laat komen

Bij het reserveren kan de huurder zelf een tijdstip kiezen. Voor het goede verloop van onze activiteiten en uit respect voor onze andere klanten tolereren wij geen enkele vertraging. Als deze tijden niet gerespecteerd worden, behoudt Canoës-Butterfly zich het recht voor om de gereserveerde dienst uit te stellen.

C/ In geval van annulering of wijziging door de huurder

- Wijzigingen in het aantal personen of uitrusting (kano's, kajaks, jerrycans), of het inkorten van de route worden niet vergoed.

- Wijzigingen om het aantal personen of de uitrusting te vergroten zijn echter mogelijk, afhankelijk van beschikbaarheid en acceptatie door Canoe Loisirs. Dit zal resulteren in een prijswijziging.

- Een verschuiving van de datum is mogelijk op voorwaarde dat Canoës-Butterfly hiermee akkoord gaat 48 uur voordat de afdaling zou plaatsvinden.

- Over het algemeen kunnen online reserveringen niet worden geannuleerd met het oog op terugbetaling. In overeenstemming met artikel L. 121-21-8 12° van de Franse consumentenwet worden klanten eraan herinnerd dat ze geen herroepingsrecht hebben.
In feite kan "het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor contracten voor de levering [...] van vrijetijdsactiviteiten die op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode moeten worden geleverd. De speciale gevallen die aanleiding geven tot volledige en individuele terugbetaling zijn gevallen van overmacht: overlijden, ziekenhuisopname, ernstige ziekte (op vertoon van bewijs). Let op: voor groepen worden alleen de betrokken personen vergoed.

D/ Annulering door Canoës-Butterfly :- Door de prefectuur afgekondigd verhuurverbod in geval van stormwaarschuwing - Overstroming naar behoren geregistreerd op de schaal van Cénac (cf. huidig prefectureel besluit). In deze gevallen heeft de huurder het recht om terugbetaling van de betaalde bedragen te vragen zonder compensatie, of om uitstel van de dienst te vragen.

7/ Beeldrechten

De klant geeft Canoës-Butterfly de onherroepelijke toestemming om alle foto's of beelden die tijdens de activiteit gemaakt worden te publiceren. Deze beelden mogen in welke vorm dan ook gebruikt worden.

8/ Bescherming van persoonlijke gegevens


Overeenkomstig de bepalingen van de Franse wet op de bescherming van persoonsgegevens van 6 januari 1978, zoals gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004, die als bijlage is toegevoegd aan dit reglement betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, beschikt de huurder over een recht van toegang dat hem in staat stelt de persoonsgegevens die de huurder over hem heeft verzameld te corrigeren of zich ertegen te verzetten. De website Canoës-Butterfly: www.canoes-butterfly.fr is geregistreerd bij de CNIL onder nummer: 2116411. De huurder beschikt over een toegangsrecht om de gegevens die op hem betrekking hebben te corrigeren of zich ertegen te verzetten.

9/ Geschillen

Elk geschil met betrekking tot de toepassing of interpretatie van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt voorgelegd aan de Handelsrechtbank van Bergerac.

 

Online boeken: Speciale voorwaarden

1/ Online boeken

De huurder kiest voor de diensten die worden aangeboden op ons boekingsplatform. Hij erkent dat hij op de hoogte is van de aard, bestemming en boekingsvoorwaarden van de services die beschikbaar zijn op ons boekingsplatform en dat hij de benodigde en/of aanvullende informatie heeft opgevraagd en verkregen om zijn boeking met kennis van zaken te maken.

2/ Boekingsproces

Boekingen door de huurder worden gemaakt via het online boekingsformulier op ons boekingsplatform. De boeking wordt geacht te zijn gemaakt na ontvangst van het boekingsformulier. De huurder verplicht zich om voorafgaand aan elke boeking de gevraagde informatie op het boekingsformulier of de boekingsaanvraag in te vullen en daarmee de juistheid en nauwkeurigheid van de verstrekte informatie te bevestigen (aantal deelnemende kinderen en volwassenen, evenals het aantal en type boot). Zodra de definitieve keuze van de te boeken diensten is gemaakt, omvat de boekingsprocedure het invoeren van de bankgegevens van de huurder om tot betaling over te gaan, het raadplegen en accepteren van de algemene verkoopvoorwaarden en de gereserveerde prijs voordat de boeking wordt gevalideerd en ten slotte het valideren van de boeking door de klant. Bij het valideren van de betaling wordt de huurder geïnformeerd dat zijn bestelling onderhevig is aan een "aankoopverplichting".

3/ Ontvangstbevestiging van reservering

Ons boekingsplatform bevestigt de ontvangst van de boeking van de huurder door onmiddellijk een e-mail te sturen.
De ontvangstbevestiging van de boeking per e-mail bevat een samenvatting van het contractaanbod, de geboekte diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het door de klant gekozen en aanvaarde tarief, de datum van de boeking, informatie over de dienst na verkoop en het adres van de vestiging van de verkoper waar de klant eventuele klachten kan indienen. Let op: een boeking zonder betaling of een mislukte bestelling vormt in geen geval een boeking.

4/ Betaling

A/ Tarieven


De prijs omvat, voor elke route die Canoës Loisirs aanbiedt, het materiaal dat nodig is voor de navigatie en de transportdienst. De prijzen voor elke dienst staan vermeld in het contract. De huurder verbindt zich ertoe Canoës-Butterfly te betalen voor elk verloren en/of opzettelijk beschadigd materiaal, volgens de tarieven die op het reglementaire mededelingenbord vermeld staan.

B/ Reglement

De prijzen met betrekking tot de reservering van diensten worden voor en tijdens de reservering aangegeven. De prijzen worden aan de klant bevestigd inclusief btw. Alle reserveringen, ongeacht hun herkomst, moeten worden betaald in de lokale valuta van het etablissement. Tenzij anders vermeld op het boekingsplatform, zijn extra diensten niet bij de prijs inbegrepen. De betaling voor de dienst is onmiddellijk en moet op het moment van de boeking worden voldaan.

C/ Volledigheid

Deze algemene verkoopvoorwaarden, de verkoopvoorwaarden van het door de klant geboekte tarief en het boekingsformulier of de reserveringsaanvraag drukken het geheel van de verplichtingen van de partijen uit. Geen enkele door de klant meegedeelde algemene of bijzondere voorwaarde mag in deze algemene voorwaarden worden opgenomen. De documenten die de contractuele verbintenissen tussen de partijen vormen zijn, in dalende volgorde van prioriteit, het reserveringsformulier of de reserveringsaanvraag (met inbegrip van de specifieke voorwaarden van het geboekte tarief) en deze algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen het boekingsformulier en de algemene voorwaarden zijn alleen de bepalingen van het boekingsformulier van toepassing op de betreffende verplichting. Deze algemene verkoopvoorwaarden kunnen te allen tijde door de vestiging worden gewijzigd en/of aangevuld. In dat geval wordt de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden door de vestiging online geplaatst. Zodra deze op het internet is geplaatst, is de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden automatisch van toepassing op alle klanten.

jQuery('
').insertAfter('#home-slider > .et_pb_slides');