Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1/ Informatie vóór de ondertekening van het huurcontract

A/ Leeftijd van de huurder en de gebruikers van het materieel

Het varen en verhuren van kano's en kajaks op de Dordogne is geregeld bij een prefectureel decreet dat de Franse regelgeving versterkt.
Verhuur door minderjarigen die niet begeleid worden door een volwassene is verboden.
Op de Dordogne is het varen met een kind jonger dan 5 jaar verboden.
De huurder blijft verantwoordelijk voor de personen voor wie hij de uitrusting heeft gehuurd

B/ Vereiste capaciteiten voor navigatie

Zeilen is verboden voor personen van elke leeftijd die niet ten minste 25 meter kunnen zwemmen en zichzelf niet kunnen onderdompelen.
Volwassenen of wettelijke vertegenwoordigers van minderjarigen moeten verklaren dat zij ten minste 25 meter kunnen zwemmen en zichzelf niet kunnen onderdompelen.
De huurder verklaart en verklaart door ondertekening van het huurcontract dat de personen die hem vergezellen en voor wie hij de uitrusting heeft gehuurd, voldoen aan de hierboven vermelde vereiste capaciteiten voor de vaart en dat hij deze capaciteiten bij hen heeft gecontroleerd.
Canoës-Butterfly beschikt niet over de middelen om het sportieve niveau van zijn klanten te controleren.

C/ Verzekering wettelijke aansprakelijkheid

Canoës-Butterfly is verzekerd bij "AXA France IARD, 313 Terrasses de l'arche 92727 Nanterre Cedex" door een polis die haar burgerlijke aansprakelijkheid waarborgt (Zie reglementair scherm).
RCP 10787132904.
De huurder verklaart en bevestigt door ondertekening van het contract dat hijzelf en de personen die hij machtigt het gehuurde materiaal te gebruiken, verzekerd zijn door een polis die hun wettelijke aansprakelijkheid waarborgt.

D/ Parkeren

Canoës-Butterfly biedt gratis parkeergelegenheid voor de voertuigen van zijn klanten. Canoes-Butterfly wijst echter alle verantwoordelijkheid af in geval van verlies, beschadiging, beschadiging en/of diefstal van uw persoonlijke voorwerpen op het parkeerterrein. Canoe-Butterfly kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.

2/ Doel van het contract

A/ Het materiaal

Canoës-Butterfly stelt de huurder ter beschikking, naargelang wat in het contract is bepaald (aard en hoeveelheid):
- Boten: kano of kajak.
- Individuele beschermingsuitrusting: drijfhulpmiddel of zwemvest (dat gedragen moet worden).
- De uitrusting die nodig is voor de beoefening van de kano-kajak: peddels en waterdichte houders (canisters)
Al het materiaal dat ter beschikking van de huurder wordt gesteld, is in perfecte staat en wordt onderhouden in overeenstemming met het doel en de voorschriften.
Canoës-Butterfly informeert en geeft instructies voor het gebruik van het gehuurde materiaal en houdt een register bij van de controle en het toezicht op het gehuurde materiaal.

B/ De voorwaarden voor het gebruik van de gehuurde uitrusting

Het huurcontract draagt het beheer van het gehuurde materiaal over aan de huurder voor de volledige duur van de huurperiode; de huurder dient de staat van het gehuurde materiaal vooraf te controleren.
De huurperiode begint wanneer de huurder het materiaal in ontvangst neemt en eindigt wanneer de huurder het materiaal teruggeeft aan Canoe-Loisirs. Bij de inlevering wordt een gezamenlijke inventaris opgemaakt tussen beide partijen, d.w.z. tussen de huurder en Canoe-Butterfly.
Canoe-Butterfly kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt aan de huurder, aan personen die de huurder toestemming heeft gegeven om de door hem gehuurde uitrusting te gebruiken, aan derden, aan de eigendommen van de huurder en aan de eigendommen van voornoemde personen, als gevolg van het niet-conform gebruik van de door de huurder of voornoemde personen gehuurde uitrusting.

Mobiele telefoons, camera's en elk materiaal of voorwerp dat gevoelig is voor water moeten beschermd worden door een adequate waterdichte hoes, de houder is slechts een houder en vormt geen waterdichte bescherming (de verhuurder garandeert de waterdichtheid van de houders niet, deze is ondergeschikt aan de goede sluiting door de gebruikers).

C/ Verplichtingen van de huurder met betrekking tot de gehuurde uitrusting

Het dragen van het (de) drijfhulpmiddel(en) of reddingsvest(en) tijdens de gehele tocht is verplicht. Het moet te allen tijde gesloten zijn en dicht op het lichaam zitten, zolang de huurder aan het kanoën is.
Canoës-Butterfly is niet verantwoordelijk voor het gebruik van het gehuurde materiaal tijdens de tocht, voor de waterdichte containers, voor de persoonlijke bezittingen van de huurder en van degenen die met hem meevaren. De huurder verbindt zich er dus toe de staat van het materiaal te controleren wanneer het door Canoe-Loisirs wordt terugbezorgd. De huurder blijft volledig verantwoordelijk voor alle goederen die door hemzelf en de personen voor wie hij de uitrusting heeft gehuurd, worden meegenomen. Canoe-Butterfly kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of breuk van eigendommen van de huurder en van de personen die met hem meevaren, voorkomend tijdens de afdaling.
De gehuurde uitrusting is uitsluitend bestemd voor gebruik door de huurder zonder de mogelijkheid tot onderverhuur.

3/ Verbruik van de dienst

A/ Informatie over routes en navigatieomstandigheden

Canoes-Butterfly biedt een scala aan afdalingen. Het vermeldt voor elk traject het aantal afgelegde kilometers, de gemiddelde vaartijd, de plaatsen van begin en einde van het traject, en de toepasselijke voorschriften (navigatie, verkeer, milieu).

B/ Keuze van cursus

De huurder kan:
vrij het traject kiezen dat hem past en de personen die hij machtigt om het door hem gehuurde materiaal te gebruiken. De door de huurder gekozen route wordt in het huurcontract gespecificeerd.
De huurder verklaart dat hijzelf en de personen die hij machtigt om de door hem gehuurde uitrusting te gebruiken, zich op de hoogte hebben gesteld van de voorschriften, de moeilijkheden en de gevaren van de door hem gekozen route. Hij is dus als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en de geschiktheid daarvan voor zijn behoeften, zodat onze verantwoordelijkheid in dit opzicht niet kan worden ingeroepen.

De huurder moet:
De bij de ondertekening van het contract gekozen route alsook de gegeven instructies respecteren.
In geval van wijziging van de uitvoering van de dienst door de klant.
Te weten:
- Wijziging van de route voor een langere reis
- Aankomst op een andere oorspronkelijk geplande uitstapplaats.
De kosten voor repatriëring van materiaal en personen zullen forfaitair worden aangerekend ten belope van 10€/persoon.

Speciaal geval van de meerdaagse wandeltocht:

Onze wandelprogramma's specificeren in detail de duur en de etappes van hun routes. Indien de duur van de reis wordt verkort of de route wordt gewijzigd, heeft de klant geen recht op terugbetaling. De klant moet Canoe-Loisirs op de hoogte brengen van elke wijziging van bestemming, aantal dagen, aantal personen of andere. Bovendien zullen eventuele extra kosten aan de huurder in rekening worden gebracht.

4/ Verplichtingen van de huurder met betrekking tot de voltooiing van de afdaling

Canoës-Butterfly informeert de huurder over de reglementen en tekens die van toepassing zijn op de nautische koersen, over de hydrologische en meteorologische gegevens en over de noodoproepnummers (Regulatory displays).

A/ Algemene Franse voorschriften inzake kanoën en kajakken

In het algemeen is het varen op een rivier verboden wanneer:
- De luchttemperatuur gelijk is aan of lager is dan 0°.
- Bij stormachtig weer zoals gemeld door de prefectuur.
- Wanneer de rivier stijgt en zijn alarmpeil bereikt.

Specifieke regelgeving voor de rivier de Dordogne (zie het huidige prefectuurbesluit):

- De scheepvaartvoorwaarden volgens het peil dat de Dordogne op de millimeterschaal van de brug van Cénac bereikt, bepalen dat er boven 1m50 niet mag worden gevaren.

B/ Verlies / Verwaarlozing / Gedrag

Het achterlaten van uitrusting op het parcours is verboden. Elke achterlating zal worden gefactureerd tegen de prijs van het gehuurde materiaal, vermeerderd met de kosten voor de repatriëring van het vaartuig en de personen, en met de opzoekingskosten. Het verlies van het materiaal zal aanleiding geven tot een bijkomende factuur die onmiddellijk moet worden betaald.
De huurder verbindt zich ertoe geen afval op de banen te deponeren of achter te laten en dit in een vuilnisbak te deponeren. De aantasting van openbare of particuliere eigendommen op de aan de rivier grenzende percelen is verboden, op straffe van contractuele, civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de huurder. De huurder verbindt zich ertoe hoffelijk te zijn en de bewoners en andere gebruikers van de rivier te respecteren. De uitvoering van de afdaling geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de huurder die erkent op de hoogte te zijn gesteld van de bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van deze cursus. Canoës-Butterfly behoudt zich het recht voor om op elk moment een of meerdere deelnemers uit te sluiten die door hun gedrag de veiligheid van de andere klanten of hun welzijn in gevaar zouden brengen, zonder enige schadevergoeding.

5/ Bijkomende voordelen

Het huurcontract omvat een vervoerdienst (naar gelang van het geval: rijden naar de plaats van inscheping of ophalen bij de plaats van ontscheping). Indien de huurder geen gebruik wenst te maken van deze verbonden dienstverlening, dient hij dit op het contract te vermelden.

6/ Annulering of wijziging van een kano-kajak huur

A/ Aanpassing van de vertrektijden

Indien de veiligheidsomstandigheden het vereisen, behoudt Canoe-Butterfly zich het recht voor om de start van haar diensten met meer of minder dan 2 uur uit te stellen. De Huurder zal de keuze hebben om deze wijziging te aanvaarden of te weigeren. In dit tweede geval verbindt Canoe-Butterfly zich ertoe het volledige betaalde bedrag terug te betalen zonder schadevergoeding.

B/ Afspraaktijd en -vertraging

Bij de reservering kiest de huurder vrij een tijdstip van afspraak. Voor het goede verloop van onze activiteiten en uit respect voor onze andere klanten, tolereren wij geen enkele vertraging. Bij niet-naleving van deze schema's behoudt Canoës-Butterfly zich het recht voor om de gereserveerde dienst uit te stellen.

C/ In geval van annulering of wijziging door de huurder

- Alle wijzigingen die tot doel hebben het aantal personen of het aantal uitrustingen (kano's, kajaks, blikjes) te verminderen, of die leiden tot een verkorting van het parcours, zullen niet het voorwerp van een terugbetaling kunnen zijn.

- Wijzigingen om het aantal personen of de uitrusting te verhogen zijn echter mogelijk onder voorbehoud van beschikbaarheid en aanvaarding door Canoe Loisirs. Deze zullen resulteren in een wijziging van de prijs.

- De mogelijkheid van een verschuiving van de datum is mogelijk op voorwaarde dat deze aanvaard wordt door Canoe-Butterfly, 48 uur voor de uitvoering van de afdaling.

- In het algemeen kunnen online boekingen niet worden geannuleerd met een terugbetaling. De klant wordt eraan herinnerd, overeenkomstig artikel L. 121-21-8 12° van het Wetboek van Consumentenrecht, dat hij niet beschikt over een herroepingsrecht. Het herroepingsrecht kan namelijk niet worden uitgeoefend voor overeenkomsten betreffende het verrichten van diensten [...] van vrijetijdsbesteding die op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode moeten worden verricht.
De bijzondere gevallen die aanleiding geven tot volledige en individuele terugbetaling zijn gevallen van overmacht: overlijden, ziekenhuisopname, ernstige ziekte (na overlegging van bewijsstukken). Voor groepen geldt dat alleen de betrokken personen worden vergoed.

D/ Geval van annulering door Kano-Butterfly :

- Verbod op verhuur gemeld door de prefectuur in geval van stormwaarschuwing.
- Overstroming naar behoren genoteerd op de schaal van Cénac (cf. geldend prefectureel decreet).
In deze gevallen heeft de huurder het recht om terugbetaling van de betaalde bedragen te vragen zonder schadevergoeding, of om uitstel van de dienst te vragen.

7/ Beeldrechten

De klant geeft Canoe-Butterfly onherroepelijk de toelating om alle foto's of beelden genomen tijdens de activiteit te publiceren. Deze beelden mogen in om het even welke vorm worden gebruikt.

8/ Bescherming van persoonsgegevens

Overeenkomstig de bepalingen van de Franse wet op de informatica en de vrijheid van 6 januari 1978, gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004, gehecht aan het onderhavige reglement betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, heeft de huurder recht op toegang tot en verbetering van of verzet tegen de door de verhuurder over hem verzamelde persoonsgegevens.
De website Canoe-Butterfly: www.canoes-butterfly.fr is aangegeven bij de CNIL, onder het nummer: 2116411 De huurder beschikt over een recht van toegang dat hem in staat stelt de hem betreffende gegevens te laten corrigeren of daartegen bezwaar te maken.

9/ Geschillen

Elk geschil betreffende de toepassing of de interpretatie van deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt voorgelegd aan de Rechtbank van Koophandel van Bergerac.

 

Online reserveren : Bijzondere voorwaarden

1/ Online reservering

De huurder kiest de diensten die op ons boekingsplatform worden voorgesteld. Hij erkent dat hij kennis heeft genomen van de aard, de bestemming en de boekingsmodaliteiten van de diensten die op ons boekingsplatform beschikbaar zijn en dat hij de nodige en/of aanvullende informatie heeft opgevraagd en verkregen om zijn boeking met volledige kennis van zaken te maken.

2/ Reserveringsproces

De reservering door de huurder geschiedt door middel van het gedematerialiseerde reserveringsformulier dat online toegankelijk is op ons reserveringsplatform. De reservering wordt geacht te zijn gemaakt bij ontvangst van het reserveringsformulier. De huurder verbindt zich ertoe, voorafgaand aan elke reservering, de op het reserveringsformulier of de reserveringsaanvraag gevraagde informatie in te vullen en verklaart aldus dat de verstrekte informatie waarheidsgetrouw en correct is (aantal deelnemende kinderen en volwassenen, alsook aantal en type boot). Na de definitieve keuze van de te boeken diensten, omvat de reserveringsprocedure met name de invoer van bankgegevens om tot betaling over te gaan, raadpleging en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden en het geboekte tarief vóór de validering van de reservering, en ten slotte de validering van de reservering door de klant. Bij de validatie van de betaling wordt de klant ervan in kennis gesteld dat zijn bestelling tot stand is gekomen met een "koopverplichting".

3/ Bevestiging van ontvangst van de reservering

Ons reserveringsplatform bevestigt de ontvangst van de reservering van de huurder door onverwijld een e-mail te verzenden. De ontvangstbevestiging van de reservering per e-mail geeft een samenvatting van het contractaanbod, de gereserveerde diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het gekozen tarief, aanvaard door de klant, de datum van de gemaakte reservering, de informatie met betrekking tot de dienst na verkoop, alsmede het adres van de vestiging van de verkoper waar de klant zijn klachten kan indienen.
Wij wijzen u erop dat elke reservering zonder betaling of mislukte bestelling in geen enkel geval een reservering vormt.

4/ Betaling

A/ Tarieven

De prijs omvat, voor elk door Canoe Loisirs aangeboden traject, het voor de navigatie benodigde materiaal en de vervoersdienst.
De prijzen voor elke dienst worden in het contract gespecificeerd. De huurder verbindt zich ertoe aan Canoe-Butterfly het bedrag van het verloren en/of beschadigde materiaal te betalen, volgens de tarieven die op het reglementair display vermeld staan.

B/ Reglement

De prijzen voor de reservering van diensten worden vóór en bij de reservering aangegeven. De prijzen worden aan de klant bevestigd als zijnde inclusief BTW. Alle reserveringen, ongeacht hun oorsprong, moeten worden betaald in de plaatselijke valuta van het etablissement. Tenzij anders vermeld op het reserveringsplatform, zijn extra diensten niet bij de prijs inbegrepen. De betaling van de dienst is onmiddellijk en moet worden gedaan op het moment van de boeking.

C/ Volledigheid

De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, de verkoopvoorwaarden van het door de klant geboekte tarief en het biljet of de boekingsaanvraag geven de volledige verplichtingen van de partijen weer. Geen enkele door de cliënt meegedeelde algemene of specifieke voorwaarde kan in deze algemene voorwaarden worden opgenomen. De documenten die de contractuele verbintenissen tussen de partijen vormen, zijn, in dalende volgorde van prioriteit, het reserveringsformulier of de reserveringsaanvraag (met inbegrip van de specifieke voorwaarden van het gereserveerde tarief) en de onderhavige algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen het boekingsformulier en de algemene voorwaarden, zijn de bepalingen van het boekingsformulier de enige die van toepassing zijn op de verplichting in kwestie. De onderhavige algemene voorwaarden voor verkoop via internet kunnen te allen tijde door het etablissement worden gewijzigd en/of aangevuld. In dat geval zal de nieuwe versie van de algemene verkoopsvoorwaarden via internet door de vestiging online worden gezet. Zodra de nieuwe versie van de algemene handelsvoorwaarden op het internet is gepubliceerd, is zij automatisch van toepassing op alle klanten.

jQuery('
').insertAfter('#home-slider > .et_pb_slides');